Der er ofte en stor usikkerhed omkring, hvor meget eller hvor lidt der skal til for, at en person har overtrådt lovgivningen for hadefuld tale. Her præsenterer vi derfor en række domme i deres rette sammenhæng med de relevante citater, som illustrerer, hvilke citater/udtalelser, der ligger til grund for, at der kunne falde dom. Der er tale om både byrets- og landsretsdomme, som er opdelt i henholdsvis ”Offline” og ”Online” afhængig af om de er foregået på nettet eller ude i det offentlige rum

Vestre Landsrets dom af 19. august


Straf: 10 dagbøder a 500 kroner

Overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1, ved med forsæt til udbredelse i en videre kreds på et politisk partis landsmøde, hvor der var journalister til stede, at have udtalt følgende: ”Islam er ikke en religion i traditionel forstand. Det er en terrororganisation, som prøver at opnå verdensherredømmet ved vold.”

Byretten frifandt på trods af, at den fandt, at udtalelsen var krænkende i sin generelle og forenklende form, idet udtalelsen mate fortolkes og af andre forstås på baggrund af terrorhandlingen i USA den 11. september 2001. Netop i den politiske argumentation er der traditionelt ganske vide grænser for anvendelsen af forenklede påstande.

Landsretten fandt ikke, at udtalelsen på trods af, at den blev fremsat spontant og under indtryk af begivenhederne den 11. september 2001, kunne anses for straffri, og bemærkede, at disse forhold imidlertid kunne tages i betragtning ved vurderingen af strafværdigheden.

Islam er ikke en religion i traditionel forstand. Det er en terrororganisation, som prøver at opnå verdensherredømmet ved vold.

Østre Landsrets dom af 27. februar 2007

Straf: 5 dagbøder á 200 kroner

af straffelovens § 266 b, stk. 1, ved offentligt under en fodboldkamp, hvori tiltalte deltog som spiller, at have fremsat ytringer til en modspiller, ved hvilke en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse. Tiltalte havde bl.a. råbt ”negersvin”, ”sorte svin” og ”du skal bare lukke røven din lille negerbolle” til modspilleren.

Landsretten fandt, at udtalelserne var fremsat offentligt, idet de var fremsat under en fodboldkamp, hvor andre var til stede, og havde hørt dem, eller kunne have hørt dem. Byretten lagde ved strafudmålingen vægt på, at der er tale om forhold af mindre straf-værdighed set i forhold til praksis vedrørende § 266 b i øvrigt, idet ytringerne blev fremsat i en mindre vid kreds og bar præg af drilleri. Landsretten fandt ikke anledning til at nedsætte bødestraffen.

Negersvin, sorte svin - du skal bare lukke røven din lille negerbolle!

Østre Landsrets dom af 9. marts 2007

Straf: Fængsel i 3 måneder

Overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1, ved offentligt ved et busstoppested at have fremsat udtalelse ved hvilken en gruppe af personer forhånes og nedværdiges på grund af deres race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, idet tiltalte over for en mor og hendes to børn i overværelse af ca. 10 personer udtalte ”sig til dit perkerafkom, at de skal lade være med at glo på mig”.

Endvidere dømt for overtrædelse af straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1, og våbenbekendtgørelsen. Byretten frifandt tiltalte for overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1, idet byretten ikke fandt, at udtrykket ”perkerafkom” var så̊ groft, at det var omfattet af straffelovens § 266 b. Landsretten fandt, at udtalelsen var fremsat på et offentligt sted, hvor der var andre personer til stede, at det kunne lægges til grund, at udtalelsen blev overhørt af andre, og at dette havde stået den tiltalte klart. Anvendelsen af ordet ”perkerafkom” i børnenes påhør i den foreliggende situation fandtes at have haft en sådan forhånende og nedværdigende karakter, at forholdet udgjorde en overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1.

Sig til dit perkerafkom, at de skal lade være med at glo på mig!

Østre Landsrets dom af 26. juni 2007

Straf: Fængsel 1 år

Overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1, ved med forsæt til udbredelse til en videre kreds at have fremsat udtalelser, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse eller tro, idet tiltalte, der var kandidat for partiet ”Frit Danmark”, til en journalist ved Fyns Stiftstidende til brug for en artikel om partiet, der blev offentliggjort i avisen, udtalte: ”Når vi taler om fremmede, så̊ er det jo især muslimer, vi taler om. Hvis vi for eksempel ser på Vollsmose, så̊ er det jo især muslimerne, der laver vold, kriminalitet og begår voldtægt”.

Endvidere dømt for overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1, og § 119 stk. 1 og stk. 3. Byretten frifandt tiltalte for overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1, idet det ikke fandtes bevist, at tiltalte havde udtalt sig i de citerede generelle vendinger. Landsretten fandt under hensyn til tiltaltes forklaring for landsretten sammenholdt med journalistens forklaring tiltalte skyldig i overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1.

Hvis vi for eksempel ser på Vollsmose, så̊ er det jo især muslimerne, der laver vold, kriminalitet og begår voldtægt!

Vestre Landsrets dom af 12. marts 2012

Straf: 20 dagbøder á 500 kroner

Overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1, ved på egne og på gruppen ”Palæstina Fighters” vegne, til en journalist til brug for en artikel, der blev offentliggjort i Jyllands Posten, at have udtalt: ”Der er ikke noget, der hedder israelere. Man hentede jøder fra Afrika, Rusland og alle mulige andre steder. Jøderne burde slet ikke have eksisteret på denne jord. Jeg ønsker, at Hitler havde levet og havde gjort det færdigt, så̊ kunne man have dræbt ham bagefter” eller lignende.

Landsretten fandt, at tiltalte med forsæt til udbredelse i en videre kreds havde udtalt sig som angivet i tiltalen, og at udtalen var forhånende og nedværdigende over for den befolkningsgruppe, som udtalelsen vedrørte, og fandt tiltalte skyldig i overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1.

Jøderne burde slet ikke have eksisteret på denne jord. Jeg ønsker, at Hitler havde levet og havde gjort det færdigt...

Østre Landsrets dom af 22. april 2009

Straf: 20 dagbøder á 300 kroner

Overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1, ved på sin blog på internettet offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds, at have fremsat udtalelser, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, idet tiltalte bl.a. havde skrevet:

”… så̊ tag dog hjem…I fucking perkere…skrid for helvede ud af vores by og vores land…Jeg hader jer…først de autonome…og nu indvandrerne…selvfølgelig skal de overvåges. De er farlige, og de har farlige opgør med hinanden. Opgør i det offentlige rum, der omfatter skydevåben…” og ”Jeg møder et fåtal, der er fornuftige… men snakker vi 13-25 år… glem det… forældrene skulle smides på porten… eller sendes ad helvede til… Indvandrerne…er utilpassede… og belønnes med overlevelsesture til Sverige… og hvad får vi så̊ til gengæld… en flok, faktisk ret mange, små̊ røvhuller, der stadig er lige kriminelle…”.

Byretten fandt, at udtalelserne på tiltaltes blog i den sammenhæng de fremkom indeholdte nedsættende og forhånende udtalelser mod en gruppe af personer omfattet af straffelovens § 266 b. Retten fandt endvidere, at tiltalte – selv om hun ikke måtte have haft til hensigt, at udtalelserne skulle læses af andre end 5-6 cykelvenner – i hvert fald måtte have anset det for over-vejende sandsynligt, at udtalelserne ville blive læst af en større personkreds. Tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse. Landsretten stadfæstede – af de af byretten anførte grunde – dommen.

... så̊ tag dog hjem, I fucking perkere... skrid for helvede ud af vores by og vores land. Jeg hader jer!

Østre Landsrets dom af 1. februar 2016

Straf: 10 dagbøder á 800 kroner 

Overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1, ved den 24. juli 2014 kl. 18.15 offentligt at have udgivet et tweet via tiltaltes sociale medie Twitter med forsæt til udbredelse i en videre kreds, idet tiltalte udtalte ”Om jødernes situation i Europa: muslimerne fortsætter hvor Hitler sluttede. Kun den behandling, Hitler fik, vil ændre situationen”.

Byretten fandt udtalelserne omfattet af straffelovens § 266 b, stk. 1. Tiltalte ankede dommen til Østre Landsret med Procesbevillingsnævnets tilladelse. Landsretten stadfæstede byrettens dom og udtalte, at udtalelsen ”Om jødernes situation i Europa: muslimerne fortsætter hvor Hitler sluttede”, indeholdt en generaliserende påstand, der måtte forstås således, at muslimer som gruppe blev sat i forbindelse med grov kriminalitet (drab), ligesom udtalelsen ”Kun den behandling, Hitler fik, vil ændre situationen”, måtte forstås som indeholdende en alvorlig trussel rettet mod muslimer.

Landsretten udtalte endvidere, at udtalelserne efter deres karakter var egnet til at fostre intolerance og mistillid, ligesom udtalelserne samlet set var egnet til at opildne til såkaldte hadforbrydelser over for muslimer. Ved udmålingen af straffen blev der i skærpende retning lagt vægt på, at tiltalte er en kendt politiker, og at udtalelserne blev fremsat via Twitter, hvorefter tiltalte måtte have indset, at udtalelserne, der var kontroversielle, ville nå̊ bredt ud i offentligheden. På denne baggrund fandt landsretten ikke grundlag for at nedsætte straffen.

Om jødernes situation i Europa: muslimerne fortsætter hvor Hitler sluttede.

Bødeforelæg fra Københavns Politi, den 28. maj 2009

Straf: Bøde på 5.000 kroner

Overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1, ved på et dagblads internetblog som led i en offentlig tilgængelig debat at have skrevet teksten ”det var perker avisbuddets egen skyld. Flere køller til helt unge perkersvin, ville helt automatisk mindske antallet af stanken af udlændinge i DK”, hvilken tekst han forsynede med navn, adresse og telefonnummer på en anden person, og alt hvorved en gruppe af personer blev truet, forhånet og nedværdiget på grund af deres race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse. Tiltalte vedtog udenretligt en bøde på 5.000 kr.

 

Det var perker avisbuddets egen skyld. Flere køller til helt unge perkersvin, ville helt automatisk mindske antallet af stanken af udlændinge i DK!

Bødeforlæg fra Københavns Politi den 23. februar 2012

Straf: Bøde på 5.000 kroner

Overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1, ved på TV2’s hjemmeside skrev:

”Hvor er det forstemmende at høre hvordan alle københavnersnuder står bag disse stakkels undermennesker kaldet muslimer… I står i lort til halsen derovre m jeres perkerproblemer og alligevel støtter langt de fleste sikkert Mahash i den igangværende krig nej man skulle nivellerer hel fucking Mellemøsten så̊ var der man både a med masser muslimer + gratis olie i mange mange år. Godt nytår Kbh…” og ”ja det er da de forbandede muslimer, man skulle gasse ALLE Europas satans beskidte sygdomsspredende undermennesker i.e. muslimer, sigøjnere. AT vi skal fodre på sådanne kriminelle utaknemmelige forbandede dyr ryster mig…. GAS DEM NU!!!”.

At vi skal fodre på sådanne kriminelle utaknemmelige forbandede dyr ryster mig…. GAS DEM NU!!!”.

Bødeforlæg fra Nordsjællands Politi den 16. november

Straf: Bøde på 3.000 kroner

Overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1, ved til Helsingør Dagblad, i TV2 Lorry samt på sin Facebook- profil at have fremsat følgende udtalelser: ”Jeg håber, at det bliver 140 grader og alle kinesere bliver brændt, så̊ er verden fri for det kineserlort” samt ”Hvis der stod en kineser foran mig nu, ville jeg skyde ham”.

Jeg håber, at det bliver 140 grader og alle kinesere bliver brændt, så̊ er verden fri for det kineserlort