I CFE er det vigtigt for os at være med til at forme vidensbaserede projekter. Dette gør vi meget gerne i samarbejde eller kollaboration med samarbejdspartnere såsom kommuner, fonde, myndigheder og ministerier. Netop kollaborativ projektudvikling er med til at sikre at projekter er forankrede i den nyest tilgængelige viden omkring de personer og miljøer projekterne udføres i. Som en del af kollaborativ projektudvikling stiler vi i CFE efter at indlede et samarbejde med de relevante aktører. Det gør at de projekter der udvikles i CFE har klart identificerede projekt- og effektmål indenfor de aftalte økonomiske og praktiske rammer. 

Som en del af projektstyring og i tråd med kollaborativ projektudvikling fastsættes der omkring et hvert projekt en arbejdsgruppe som består af alle de relevante aktører omkring vores målgruppe for et givent projekt.. Dette faciliterer sparring og mulighed for løbende at tilpasse projekter som erfaringer og viden samler sig. Sidenhen faciliterer denne proces også at vi kan trække data ud af vores projekter med en højere økologisk validitet. 

Netop vidensindsamling og vidensanvendelse er vigtige målsætninger i CFE. Via kollaborativ projektudvikling er vi med til at drøfte de vores viden og erfaringer i vores arbejdsgrupper og med alle aktører. Dermed formidles viden og det danner grobund for kompetencer den enkelte aktør kan bruge i andre sammenhænge også. 

Et eksempel ville kunne være hvis CFE i samarbejde med en relevant aktør såsom en kommune, identificerer en særlig målgruppe der har brug for støtte. Gennem møder samskabes et projektdesign kollaborativt som alle parter bliver enige om, kan levere de fælles identificerede projektmål inden de for praktiske og økonomiske rammer der er. Herefter i processen samles der en arbejdsgruppe bestående af de aktører der specifikt er omkring målgruppen samt bestående af en projektleder og andre repræsentanter fra CFE. Gennem hele projektperioden mødes arbejdsgruppen i passende og aftalte intervaller hvilket er med til at sikre at man ii projektet når sine mål. Processen har dertil den styrke at alle deltagerne i arbejdsgruppen opkvalificeres med den nyeste viden og udvikler kompetencer ift. implementering af forandringsprocesser. Sidenhen kan hver aktør i arbejdsgruppen anvende deres viden og kompetencer i deres egne faglige og professionelle sammenhænge. Dermed er der i kollaborativ projektudvikling et indbygget element af vidensindsamling og vidensfordeling