I Danmark har vi ikke særlig mange undersøgelser, som behandler omfanget af hadforbrydelser. De senere år er der dog blevet offentliggjort flere undersøgelser, som giver et indblik i det reelle omfang af den oplevede diskrimination og hadforbrydelser. De vigtigste er beskrevet nedenfor med et kort resume og henvisning til selve rapporterne/analyserne

RAPPORT FRA INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER

Rapporten kan hentes her.

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK (2016)

I 2016 offentliggjorde Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet en større rapport om medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse. Rapporten viste i den forbindelse, at hele 43 procent af nydanskere havde oplevet at blive diskrimineret på baggrund af deres etnicitet i 2016. Tallene viste endvidere, at nydanske mænd var mere udsatte end kvinderne. Kun 14 % har i 2016 klaget til en myndighed eller organisation efter at være blevet diskrimineret.

Rapporten kan hentes her.

KORTLÆGNING AF HADFORBRYDELSER I DANMARK (2015)

Denne rapport udarbejdet af COWI blev bestilt af det daværende Udlændinge-, Integrations- og Boligministerie og havde til formål at kortlægge hadforbrydelser i Danmark. Det mest markante resultat var, at hele 13,3 procent af respondenterne gav udtryk for, at med sikkerhed eller måske havde været udsat for en eller flere hadforbrydelser. Det svarer helt konkret til 755.000 personer i Danmark. Heraf angiver 3,6 procent (200.000 personer), at det kan have været deres etniske oprindelse eller hudfarve mens 2,4 procent (130.000 personer) svarer, at det kan være deres religion eller tro som udløste hadforbrydelsen. De tal står i skarp kontrast til det antal anmeldelser, som politiet modtager hvert år (200-300).

Rapporten kan hentes her.

OMFANGET AF FORSKELSBEHANDLING PÅ LEJEBOLIGMARKEDET (2015)

I 2015 lavede Ankestyrelsen et felteksperiment om forskelsbehandlingen på det private boligmarkedet. I den forbindelse konkluderes det, at du skal sende 27 procent flere ansøgninger for at komme i betragtning til en bolig, hvis du har et nydansk navn.

Rapporten kan hentes her.

JUSTITSMINISTERIETS OFFERUNDERSØGELSE (2014)

I november 2014 udgav Justitsministeriets Forskningskontor en offerundersøgelse for perioden 2005-2013. Undersøgelsen viste, at godt hvert 20. voldsoffer mente, at volden mod den var motiveret af racisme. Det svarer til omkring 3.700 personer om året, som udsættes for racistisk motiveret vold mens ca. 3.500 personer angav, at det måske var racistisk motiveret.

Rapporten kan hentes her.

MÅLING AF DISKRIMINATION PÅ BAGGRUND AF ETNISK OPRINDELSE (2012)

Denne rapport fokuserer i højere grad på de metodiske udfordringer med at måle diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse herunder ”diskrimination” som begreb. Rapporten præsenterer nogle metodiske løsninger og spørgsmål til fremtidige undersøgelser af den oplevede diskrimination.

Rapporten kan hentes her.