Slider

§ 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Center for Forebyggelse af EksklusionEksklusion indeholder to komponenter:  at en person, eller grupper, ikke føler sig om en del af fællesskabet og samtidig at... More eller som forkortelse CFE. Foreningen har  hjemsted i Københavns Kommune og har fast adress på:

Jens Warmingsvej 8 C
DK – 2300 København S
CVr: 36582421

§ 2 FORMÅL

Center for Forebyggelse af EksklusionEksklusion indeholder to komponenter:  at en person, eller grupper, ikke føler sig om en del af fællesskabet og samtidig at... More bygges på frivillighedsprincippet. Hos Center for Forebyggelse af EksklusionEksklusion indeholder to komponenter:  at en person, eller grupper, ikke føler sig om en del af fællesskabet og samtidig at... More arbejdes der for at styrke sammenhængskraften i samfundet og dermed gøre samfundet mere sammenhængende og modstandsdygtigt overfor interne trusler. Dette er ved at følge samfundsmæssige tendens(-er) der leder i retning af stigende polarisering og endda radikalisering som yderste konsekvens idet det kan true Danmarks sikkerhed. CFE vil afdække de eksklusionsmekanismer som etniske minoriteter oplever / kan opleve og dernæst være med til at forebygge graden af disse. CFE vil, sammen med civilsamfundet fremme inklusionInklusion indeholder to komponenter: 1) at en person eller en gruppe føler, at de er en del af fællesskabet og... More og udvikle medborgerskabsfølelse hos etniske minoriteter. Dertil er formålet ved CFE at afdække eventuelle diskriminerende forhold i samfundet og arbejde for at disse reduceres.

CFE arbejder hen imod at blive en selvstændig aktør der udtaler sig omkring etniske minoriteters placering i samfundet og ligeså hvordan samfundets majoritet interagerer i relationen til etniske minoriteter, inden for de næste 3 år.

§ 3 SAMARBEJDE

CFE arbejder sig hen i mod at blive samlingspunkt for de forskellige tiltag der findes i Danmark og agere som et samlende videnscenter på området. CFE samarbejder med  private virksomheder, offentlige institutioner, myndigheder, interesseorganisationer, enkelpersoner samt andre nationale og internationale aktører for at centralisere og kanalisere viden ud til alle samfundets strukturer.

§ 4 REGNSKAB OG REVISION

Regnskabet følger kalenderåret.

Det reviderede regnskab, med kommende års budget, vil blive annonceret på hjemmesiden og fremsendt til medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

§ 5 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år, senest med udgangen af februar. Generalforsamlingen annonceres på foreningens hjemmeside minimum tre uger før afholdelse. Dagsorden i henhold til vedtægter.

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 6 DAGSORDEN

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Regnskab for det forgangene år til godkendelse.

4. Fastsættelse af medlemskontingent

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

6. Valg af revisor og suppleant.

7. Eventuelt.

§ 7 Kontigent

For 2018+ 2019 fastsattes kontigentet til kr. 200,- årligt

§ 8
Stemmeret og afstemning

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer.

Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med flertal af de fremmødte medlemmer til generalforsamlingen.

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 9.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

(For at kunne opstille til bestyrelsesn skal en man godkendes af den siddende bestyrelsen (2/3). eller har været fastknyttet som arbejdstager eller frivillige igennem 6 måneder.)

§ 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 10 BESTYRELSENS LEDELSE

Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af minimum 3 og maksimum 7 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges de ulige år, kasserer og 2 bestyrelsesmedlem vælges de lige år.

Der vælges hvert år 1-2 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden for valgperioden. Sumpplanterne har møde ret men ikke mødepligt.  

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamlingen.

For at være valgbar, skal den foreslåede personlig være tilstede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver, at være villig til at modtage valg.

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen holder møder efter behov, dog minimum 4 gange årligt. Bestyrelsesmøder kan indkaldes med 14 dages varsel såfremt formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den først kommende generalforsamling.

De tegningsberettiget i foreningen vil være foreningens formand sammen med ét bestyrelsesmedlem.

(For at kunne opstille til bestyrelsesn skal en man godkendes af den siddende bestyrelsen (2/3). eller har været fastknyttet som arbejdstager eller frivillige igennem 6 måneder.)  

Bestyrelsen kan supplere sig selv mellem generalforsamlingen hvis ikke denne er fuldtalig. 

§ 11 OPLØSNING/ÆNDRING AF FORMÅLSPARAGRAF

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages ved flertal, i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.

I tilfælde af opløsning tilfalder organisationens formue/overskud til anvendelse i overensstemmelse med foreningens almennyttige formål.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i København den 10. februar 2015.